VIEW PLAY COPIED

SHYDZN

CONTACT

SHISEIDO KARAKUSA

2019 / Generate Arabesque Pattern via Geometric Algorithm

ROLE Design Engineering
CREDITS Executive Creative Director: Yoji Nobuto (Shiseido)
Creative Director/Art Director: Yu Miura (Shiseido)
Art Director: Keisuke Hori (Shiseido)
Designer: Kizuki Nakano (Shiseido)
Producer: Sachiko Takamine (Shiseido)
Creative Director/Copywriter: Naoki Tanaka (Dentsu Lab Tokyo)
Art Director: Yusuke Koyanagi (Dentsu Lab Tokyo)
Planner/Producer: Kenji Ozaki (DENTSU LIVE INC.)
Creative Technologist: Kyoko Yonezawa (Dentsu Lab Tokyo)
Creative Technologist/Programmer: Shintaro Murakami (Dentsu Lab Tokyo)
Copywriter/Planner: Risako Kawashima (Dentsu Lab Tokyo)
Technical Director/Programmer: Shoya Dozono (Qosmo)
Assistant: Ryosuke Nakajima (Qosmo)
Assistant: Makoto Amano (Qosmo)
Planner/Artist: Yosuke Nakazato (HAKUTEN)
Designer: Koji Nakae (HAKUTEN)
Designer: Ryukei Aoyagi (HAKUTEN)
Creative Director: Kuwana isao (HAKUTEN)
Producer: Seishiro Tate (HAKUTEN)
Production: waki process Bulld()
Designer: Airi Nakano (ADBRAIN)
Designer: Yuya Ogawa (ADBRAIN)
Producer: Shohei Nakajima (ADBRAIN)
Print Producer: Shunichi Yamashita (SHOEI INC.)
Print Operator: Junpei Takahara (SHOEI INC.)

BACK TO ALL

BACK TO ALL